Przejdź do treści

OŚWIADCZENIE RODO

Na cele udziału wydarzeniu  PASSION FOR WATCHES Antoni N. Patek  w Lubelskim Centrum Konferencyjnym, w dniu 16-17 czerwca 2023 r. (dalej jako „PFW”)

Oświadczam, że zostałam/-em poinformowana/-y o tym, że:

 1. Administratorem moich danych osobowych w postaci: mojego imienia i nazwiska [dalej: Dane Osobowe] jest: Lubelskie Centrum Konferencyjne w Lublinie (Administrator).
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych u Administratora to: iodo@lck.lubelskie.pl.
 3. Dane Osobowe zostały pozyskane przez Administratora ze źródeł powszechnie dostępnych, tj. publicznych rejestrów
  i ewidencji (KRS, CEIDG), Internetu (źródło pochodzenia danych osobowych) oraz od Uczestnika PFW
 4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach, i w oparciu o następujące podstawy prawne:
 1. w celu udziału w PFW  (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 2. stworzenia bazy podmiotów potencjalnie zainteresowanych działalnością Administratora (wynajem powierzchni konferencyjnych, działalność wspomagająca rozwój gospodarczy województwa lubelskiego, promocja innowacji), w tym z branży przemysłu spotkań, w ramach realizacji uzasadnionego interesu LCK, którym jest konieczność wykonania statutowych zadań LCK (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 3. informowania o inicjatywach Administratora i zapraszania na organizowane przez niego wydarzenia w ramach realizacji uzasadnionego interesu LCK, którym jest konieczność wykonania statutowych zadań LCK (podstawa
  z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. wewnętrznych celów administracyjnych LCK, w tym dokonywania analiz marketingowych i biznesowych, czynności organizacyjnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  1. Kategorie przetwarzanych danych to: imię, nazwisko, siedziba, nr telefonu, adres e-mail przedsiębiorców i ich reprezentantów oraz reprezentantów firm i instytucji.
  2. Przetwarzanie Danych Osobowych może zostać powierzone przez Administratora w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi prawne, IT, ochroniarskie, transportowe, kurierskie, pocztowe.
  3. Dane Osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu RODO (poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
  4. Dane Osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji i zadań, o których mowa w pkt. d), o ile przepisy prawne stanowią inaczej.  Administrator może przechowywać Dane Osobowe przez dłuższy okres niż wskazany wyłącznie, gdy będzie istniała inna podstawa przetwarzania Danych Osobowych określona w art. 6 ust. 1 RODO.
  5. Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych art. 15 RODO; sprostowania art. 16 RODO, usunięcia 17 RODO, IV. ograniczenia przetwarzania art. 18 RODO, V. przenoszenia danych art. 20 RODO, VI. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych – art. 21 RODO
  6. Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie żądań Inspektorowi Ochrony Danych
   na adres e-mail: iodo@lck.lubelskie.pl.
  7. Przysługuje mi również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, iż przetwarzanie Danych Osobowych narusza przepisy RODO.
  8. Dane Osobowe nie podlegają profilowaniu.

 

Wyrażam zgodę na utrwalenie mojego wizerunku podczas wydarzenia PASSION FOR WATCHES A.N. Patek w dniu 16-17 czerwca 2023 roku w Lublinie oraz jego wykorzystanie oraz rozpowszechnianie przez Lubelskie Centrum Konferencyjne w Lublinie w szczególności w celach marketingowych i promocyjnych Lubelskiego Centrum Konferencyjnego.

Niniejsza zgoda zostaje udzielona nieodpłatnie, nieodwołalnie, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych i obejmuje utrwalanie mojego wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami oraz jego wykorzystywanie polegające w szczególności na obrocie egzemplarzami, na których utrwalono ten wizerunek, zwielokrotnianie wizerunku, jego rozpowszechnianie oraz publikowanie, także wraz z wizerunkami innych osób utrwalonymi w ramach realizacji Wydarzenia, poprzez rozpowszechnianie wizerunku w mediach elektronicznych, w szczególności na stronach internetowych, w prasie, na broszurach, ulotkach, gazetkach, bilbordach, banerach reklamowych, reklamach telewizyjnych oraz innych materiałach służących dla celów promocji działań Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie.

Lubelskie Centrum Konferencyjne może przenieść na inne podmioty prawo do korzystania z mojego wizerunku na zasadach określonych w niniejszej zgodzie dla celów promocji działań Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie.